Cele fundacji

Cele:

 1. Wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej dla dzieci
  i młodzieży z szeroko rozumianą normą intelektualną, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności dla osób z autyzmem i spektrum autyzmu oraz ich rodzin.
 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 4. Ochrona i promocja zdrowia.
 5. Prowadzenie działalności charytatywnej.
 6. Promocja i organizowanie wolontariatu.
 7. Prowadzenie wczesnego wspomagania dzieci.
 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizowanie wypoczynku dzieci
  i młodzieży a w szczególności osób z autyzmem i spektrum autyzmu.
 10. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności dla dzieci z autyzmem i spektrum autyzmu.
 11. Działalność na rzecz likwidowania barier  w komunikowaniu się przez osoby
  z dysfunkcjami oraz z autyzmem i spektrum autyzmu.
 12. Działalność na rzecz podnoszenia świadomości, tolerancji oraz wiedzy społeczeństwa z zakresu życia, funkcjonowania osób z dysfunkcjami, a w szczególności osób z autyzmem i spektrum autyzmu.
Skip to content