Regulamin Zajęć

Regulamin zajęć terapeutycznych

 1. Warunkiem rozpoczęcia terapii jest konsultacja ze specjalistą, podczas której rodzice/opiekunowie prawni przekazują informacje dotyczące trudności dziecka, poziomu funkcjonowania oraz stanu zdrowia. Informacje te bowiem stanowią podstawę do wyznaczenia zakresu pomocy dziecku oraz opracowania planu pracy terapeutycznej.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia wszelkich dokumentów dotyczących wcześniejszych diagnoz, informacji o innych formach terapii, z których dziecko korzysta lub korzystało, a także do poinformowania o ewentualnych przeciwwskazaniach, przyjmowanych lekach i chorobach na piśmie.
 3. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązują się do współpracy z terapeutą, przestrzegania jego zaleceń, wskazówek dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem. W przeciwnym wypadku, terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 4. Terapeuta zobligowany jest na bieżąco informować rodziców/opiekunów prawnych o przebiegu terapii ich dziecka oraz jego postępach.
 5. Na skuteczność i efektywność terapii wpływa jej systematyczność. W przypadku częstych nieobecności (wyłączając chorobę, przypadki losowe) terapeuta może zawiesić dalszą współpracę.
 6. Podczas terapii, za bezpieczeństwo dziecka odpowiada terapeuta, natomiast podczas oczekiwania na zajęcia, przerw w zajęciach oraz po ich zakończeniu odpowiedzialność za nie ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni.
 7. Ze względu na efektywność terapii terapeuta ma prawo poprosić rodziców/opiekunów prawnych o opuszczenie sali lub przeciwnie o towarzyszenie dziecku podczas zajęć.
 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 9. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w terminach ustalonych z terapeutą. W przypadku spóźnienia, zajęcia nie będą przedłużone, a ich cena nie obniży się.
 10. Opłaty:

indywidualne spotkania i konsultacje – 90,00

zajęcia indywidualne  – 90, 00 zł

zajęcia grupowe – 50,00 zł

Nr konta 75 1600 1462 1888 1758 0000 0001

 1. Opłaty za konsultacje pobierane są gotówką po spotkaniu lub przelewem na konto Fundacji przynajmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem.
 2. Opłaty za terapię indywidualną pobierane są po każdych zajęciach gotówką lub jednorazowo za cały miesiąc z góry przelewem na konto Fundacji do 5 dnia każdego miesiąca.
 3. Opłaty za zajęcia grupowe należy dokonać przed rozpoczęciem sesji w danym miesiącu lub na pierwszych zajęciach w danym miesiącu gotówką bądź przelewem na konto Fundacji.
 4. Za zajęcia odwołane najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane zajęcia rodzice/opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w terminie nie przekraczającym miesiąca od dnia odwołania zajęć.
 5. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie są zwracane (z wyjątkiem choroby dziecka, przypadków losowych).
 6. Zajęcia należy odwołać telefonicznie: 607 165 389.
 7. Za zajęcia odwołane z powodu nieobecności terapeuty, o czym jest on zobowiązany z wyprzedzeniem poinformować rodziców/opiekunów prawnych, nie będzie pobierana opłata. Zajęcia te mogą być zrealizowane w innym terminie, uzgodnionym z rodzicami/opiekunami prawnymi. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane lub przeniesiona na następny miesiąc.
 8. W przypadku wcześniejszego zakończenia/przerwania terapii niewykorzystana kwota podlega zwrotowi.
 9. Fundacja zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany o zmianie cennika z miesięcznym wyprzedzeniem.
 10. Podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych Regulaminu zajęć terapeutycznych jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
Skip to content