Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży
z zaburzeniami rozwoju i spektrum autyzmu „TERAZ MY”, z siedzibą w Bytomiu. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:

 • w celu realizacji celów statutowych Fundacji „TERAZ MY” na podstawie przepisów prawa;
 • zawarcia i wykonania umów oraz kontraktów;
  1. Okres przechowywania danych osobowych

  Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.

  1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • ich sprostowania,
  • usuwania lub ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

  Aby skorzystać z powyższych praw należy się z nami skontaktować (dane kontaktowe powyżej).

  Prawo wycofania zgody
  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. W związku z tym osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie e-maila za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: fundacja.terazmy@gmail.com

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (UE 2016/679);

  1. Obowiązek podania danych

  Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
  W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

  Skip to content